PROJEKT BOL UKONČENÝ, ĎAKUJEME ZA VAŠU ÚČASŤ

MEDZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCA V MANAŽMENTE
HIV+ PACIENTOV

- odborný garant -

MUDr. Ľubomír Soják, PhD.

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB
Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov, Bratislava

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST (DC493AD)

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Test je možné vyplniť len elektronicky na stránke www.iwebinar.sk/hiv pod názvom MEDZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCA V MANAŽMENTE HIV+ PACIENTOV.

AD TEST bude sprístupnený od 01.09.2023 do 30.11.2023 a pozostáva zo 40 otázok. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.

Študijné materiály k AD TESTu nájdete vo video prednáške.

K úspešnému absolvovaniu testu je potrebné urobiť tri kroky:

1) zaregistrovať sa
2) pozrieť si video prednášku
3) vyplniť AD test a odoslať ho

AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa.
91-100% = 37b - 40b = 2 kredity
80-90% = 32b - 36b = 1 kredit
0-79% = 31b a menej = 0 kreditov

Po odoslaní testu, systém výsledky automaticky vyhodnotí. Kredity Vám budú pripísané elektronicky do systému Vašej registračnej komory po skončení platnosti vzdelávacej aktivity.