ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Pri spracúvaní osobných údajov sa spoločnosť primárne riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, (ďalej len ,,GDPR"), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.